Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Додаток №3. ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Додаток 3
до рішення №8  XII сесії 7 скликання

Дорошівської сільської ради
від  29 березня 2018 року 


ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ
КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ДОРОШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

       Дорошівська сільська рада, надалі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі сільського голови Ігнатова Олександра Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та ________________________________________________________________, надалі- ОРЕНДАР, в особі___________________________________________________________ , _ який діє на підставі ____________________________________________ ,з другої сторони, що іменуються разом - Сторони, уклали цей договір про нижче наведене: 

 

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

  1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі______________________________________________від «  »____________ 2018 року № ____ передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду  нерухоме майно та окреме індивідуально визначене майно, а далі - об’єкт оренди, що належить до комунальної власності Дорошівської сільської ради, за адресою: __________________________________________________________________________, для________________________________________________________________________
  2. Цей Договір визначає взаємовідносини Сторін щодо строкового платного користування ОРЕНДАРЕМ об’єктом оренди.

.

 

  1. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ

 

2.1. Об'єктом оренди є:

- нежитлове приміщення, загальною площею ___________ кв. м, у т. ч. на ___ поверсі ______кв. м, напівпідвалі _________ кв. м, підвалі ________ кв. м, на горищі ______ кв. м, згідно з викопіюванням з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору;

- устаткування, інвентар та інше майно (за наявності) згідно з переліком, що є невід'ємною частиною цього Договору.

22.2. Вартість об'єкта оренди згідно із затвердженим звітом про експертну (незалежну) ооцінку станом на "___" _________ 2017 року становить ____________________________ ____________________________________________________________грн. ______ коп.  к                                                    (сума прописом) 

2.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, його склад зазначаються в акт приймання-передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору.

2.4. Об'єкт оренди належить до комунальної власності  Дорошівської сільської ради і знаходиться на балансі __________________________________________________________________
                                                 (повна назва балансоутримувача) 

 

 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА

3.1. За користування об'єктом оренди ОРЕНДАР сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату, розрахунок якої здійснюється на підставі Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна  Дорошівської сільської ради, затвердженої рішенням сільської ради  від "___" ____________ 2018 року № ________ , та на дату підписання Договору становить ______________________________________ грн. ______ коп. за 1 кв. м орендованої площі, місячний розмір якої згідно з розрахунком орендної плати, що є невід'ємною частиною цього Договору на дату підписання Договору, становить: _________________________________ грн. __ коп. за орендоване приміщення. 

 

3.2. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

3.3. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду комунального майна  Дорошівської сільської ради, відповідних цін і тарифів та в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.4. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ, починаючи з дати підписання акта приймання-передачі. Останнім днем сплати орендної плати є дата підписання Сторонами акта приймання-передачі при поверненні об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЕВІ.

3.5. Орендна плата сплачується ОРЕНДАРЕМ незалежно від наслідків господарської діяльності ОРЕНДАРЯ щомісячно не пізніше 10 числа поточного місяця на рахунок ОРЕНДОДАВЦЯ.

3.6. Вартість комунальних послуг, витрат на утримання прибудинкової території, вартість послуг по ремонту і технічному обслуговуванню інженерного обладнання та внутрішньобудинкових мереж, ремонту будівлі, у т. ч.: покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо, не входить до складу орендної плати та сплачується ОРЕНДАРЕМ окремо на підставі договорів, укладених ОРЕНДАРЕМ з організаціями, що надають такі послуги.

3.7. Зобов'язання ОРЕНДАРЯ по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді щомісячного орендного платежу в повному розмірі. ОРЕНДАР сплачує платіж протягом поточного місяця оренди. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

3.8. ОРЕНДАР має право сплачувати орендну плату авансом за будь-який період в межах строку дії Договору. Індексація орендної плати в цьому випадку проводиться у відповідності до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном  Дорошівської сільської ради.

3.9. ОРЕНДАР має право звернутися до ОРЕНДОДАВЦЯ з клопотанням щодо відповідного зменшення орендної плати, якщо з незалежних від нього обставин змінилися умови, передбачені цим Договором, або істотно погіршився стан об'єкта оренди не з вини ОРЕНДАРЯ.

3.10. ОРЕНДАР компенсує ОРЕНДОДАВЦЮ щомісячні витрати по земельному податку згідно виставленого рахунку.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний протягом 30 календарних днів з моменту підписання цього Договору з додатками передати, а ОРЕНДАР прийняти по акту приймання-передачі об'єкт оренди.

4.2. ОРЕНДАР зобов'язаний вносити орендні платежі своєчасно і в повному обсязі.

4.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язаний у непереданих в оренду приміщеннях забезпечувати додержання вимог Закону України "Про пожежну безпеку".

ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне збереження, експлуатацію і санітарне утримання об'єкта оренди, його обладнання, інвентарю та запобігати його пошкодженню і псуванню.

4.4. ОРЕНДАР зобов'язаний при оренді підвальних приміщень дотримуватись правил експлуатації та ремонту інженерних комунікацій та вимог БНІП-11-104-76 по зберіганню та складуванню матеріальних цінностей у підвальних приміщеннях, а також забезпечити їх захист від аварій інженерних комунікацій.

4.5. ОРЕНДАР зобов'язаний відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта оренди. Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати ОРЕНДОДАВЦЮ.

4.6. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечувати безперешкодний доступ до об'єкта оренди представників ОРЕНДОДАВЦЯ та виконавчого органу Дорошівської сільської ради та надавати за першою вимогою всю необхідну інформацію щодо об'єкта оренди для перевірки дотримання ОРЕНДАРЕМ умов цього Договору.

4.7. ОРЕНДАР зобов'язаний на вимогу ОРЕНДОДАВЦЯ проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звірки, щорічно брати участь в інвентаризації розрахунків за станом на 1 січня.

4.8. При припиненні використання об'єкта оренди ОРЕНДАР за 2 місяці письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ.

4.9. ОРЕНДАР зобов'язаний самостійно сплачувати вартість фактично спожитих комунальних послуг постачальникам таких послуг, які надаються за окремими договорами, укладеними ОРЕНДАРЕМ з цими організаціями (водопостачання, каналізація, газ, електрична та теплова енергія, вивіз сміття і т. п.) за тарифами, які у встановленому законодавством порядку відшкодовують повну вартість їх надання, та пропорційну орендованій площі частку витрат на утримання прибудинкової території, на ремонт покрівлі, фасаду, вивіз сміття тощо та послуг по технічному обслуговуванню інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж. У місячний термін після укладання цього Договору ОРЕНДАР повинен надати ОРЕНДОДАВЦЮ копії договорів, передбачених цим підпунктом.

4.10. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом місяця, починаючи з дати укладання Договору, застрахувати об'єкт оренди на користь ОРЕНДОДАВЦЯ на весь строк дії Договору оренди від вогневих ризиків, ризиків стихійних явищ та інших майнових ризиків на суму не менше, ніж експертна вартість об'єкта оренди. У договорі страхування (страховому полісі) ОРЕНДОДАВЕЦЬ повинен бути вказаний як вигодонабувач страхового відшкодування. ОРЕНДАР зобов'язаний надати ОРЕНДОДАВЦЮ копію договору страхування (страхового полісу) та копії платіжних доручень про сплату страхових платежів. Обсяги страхових платежів та терміни їх сплати визначаються договором страхування об'єкта оренди.

4.11. ОРЕНДАР зобов'язаний в разі реорганізації, приватизації чи його (ОРЕНДАРЯ) ліквідації або порушенні справи про банкрутство в господарському суді письмово

повідомити про це ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

4.12. Про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів ОРЕНДАР письмово повідомляє ОРЕНДОДАВЦЯ в 10-денний термін.

4.13. ОРЕНДАР зобов'язаний забезпечити належне утримання інженерних комунікацій (водопроводу, каналізації, електричних та опалювальних мереж), переданих в оренду разом з об'єктом оренди. У випадку аварій та проведення планових ремонтних робіт повідомляти про це ОРЕНДОДАВЦЯ.

4.14. ОРЕНДАР після припинення дії договору оренди та у разі відмови у продовженні договору оренди зобов'язаний протягом 30 календарних днів передати майно по акту приймання-передачі ОРЕНДОДАВЦЮ.

 

5. ПРАВА СТОРІН

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право проводити необхідний огляд та перевірку дотримання ОРЕНДАРЕМ умов договору.

5.2. При несплаті ОРЕНДАРЕМ орендної плати протягом 3 місяців з дня закінчення строку платежу ОРЕНДОДАВЕЦЬ порушує справу в господарському суді про дострокове розірвання договору та примусове виселення ОРЕНДАРЯ.

5.3. ОРЕНДАР має право виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення необхідного ремонту за письмовим дозволом ОРЕНДОДАВЦЯ.

5.4. ОРЕНДАР після закінчення строку дії цього Договору має переважне право, за інших рівних умов, на продовження дії Договору за умови належного виконання своїх обов'язків за цим Договором. Дозвіл на продовження строку оренди надається розпорядженням сільського голови на підставі протокольного рішення комісії виконавчого комітету Дорошівської сільської ради з підготовки пропозицій для надання в оренду комунального майна. На момент переукладення договору оренди акт приймання –передачі приміщення не оформляється.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, нанесені ОРЕНДАРЮ внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину ОРЕНДОДАВЦЯ не встановлено.

6.2. За несвоєчасну сплату орендних платежів ОРЕНДАР сплачує на користь ОРЕНДОДАВЦЯ пеню за кожний день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості.

У випадку примусового стягнення несвоєчасно сплаченої орендної плати, у порядку, встановленому законодавством України, з ОРЕНДАРЯ також стягуються у повному обсязі втрати, пов'язані з таким стягненням.

6.3. ОРЕНДАР відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди.

При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини ОРЕНДАРЯ він відшкодовує ОРЕНДОДАВЦЮ збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна.

Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору, здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

6.4. Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ.

6.5. У разі звільнення ОРЕНДАРЕМ об'єкта оренди без письмового попередження, а також без складання акта про передачу об'єкта оренди в належному стані ОРЕНДАР несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв'язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує ОРЕНДОДАВЦЮ орендну плату за весь період користування.

6.6. За майно, залишене ОРЕНДАРЕМ у орендованому приміщенні без нагляду та охорони, ОРЕНДОДАВЕЦЬ відповідальності не несе.

6.7. При невиконанні або порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із Сторін за рішенням суду.

6.8. Спірні питання по цьому Договору розглядаються у встановленому законодавством України порядку.

6.9. У разі наявності у будівлі або споруди декількох ОРЕНДАРІВ, ОРЕНДАР несе солідарну відповідальність за належний технічний стан цієї будівлі або споруди, їх фасаду, інженерних комунікацій, санітарне утримання об'єкта оренди та прибудинкової території.

6.10. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право стягнути збитки з ОРЕНДАРЯ, заподіяні ним невиконанням своїх зобов'язань за цим Договором, шляхом звернення до суду з вимогою накладання арешту на його кошти та майно в порядку, визначеному законодавством України.

 

7. ВІДНОВЛЕННЯ ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ ТА УМОВИ ЙОГО ПОВЕРНЕННЯ

7.1. Амортизаційні нарахування на об'єкт оренди нараховує та залишає у своєму розпорядженні ОРЕНДОДАВЕЦЬ. Амортизаційні нарахування використовуються на відновлення об'єкта оренди. Право власності на майно, придбане за рахунок амортизаційних відрахувань, належить територіальній громаді Дорошівської сільської ради.

7.2. ОРЕНДАР зобов'язаний протягом дії Договору до передачі об'єкта оренди ОРЕНДОДАВЦЮ по акту за свій рахунок проводити необхідний поточний ремонт об'єкта оренди (фасаду будинку, покрівлі, орендованих приміщень, місць спільного користування, системи опалення, водопостачання та водовідведення).

7.3. ОРЕНДАР не має права без письмової згоди ОРЕНДОДАВЦЯ проводити переобладнання, перепланування, ремонт об'єкта оренди, вести будівельні роботи на прибудинковій території. Дозвіл на виконання таких робіт оформляють листом ОРЕНДОДАВЦЯ, у якому зазначається про надання дозволу, погодження проекту (якщо його наявність передбачена законодавством України), кошторису витрат та термін на виконання робіт.

7.4. Будівельні роботи на об'єкті оренди виконуються тільки на підставі проектно-кошторисної документації, розробленої та затвердженої в установленому чинними нормативними актами порядку, та при наявності дозволу на ведення будівельних робіт, отриманого в установленому порядку.

7.5. У разі закінчення строку дії Договору або при його розірванні ОРЕНДАР зобов'язаний за актом приймання-передачі повернути об'єкт оренди ОРЕНДОДАВЦЮ у стані, в якому перебував об'єкт оренди на момент передачі його в оренду, з урахуванням всіх здійснених ОРЕНДАРЕМ поліпшень, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, з урахуванням зносу за період строку дії договору оренди.

В акті приймання-передачі зазначається технічний стан об'єкта оренди на дату повернення.

7.6. Вартість поліпшень об'єкта оренди, проведених ОРЕНДАРЕМ без згоди ОРЕНДОДАВЦЯ, які не можна відокремити без шкоди для об'єкта оренди, компенсації не підлягає.

ОРЕНДАР вправі залишити за собою проведені ним поліпшення об'єкта оренди, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди.

Поліпшення об'єкта оренди, виконані ОРЕНДАРЕМ за власні кошти згідно з вимогами п. 7.3 і 7.4 цього Договору, які неможливо відокремити від об'єкта оренди без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності територіальної громади Дорошівської сільської ради.

 

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. ОРЕНДАР не має права передавати свої зобов'язання за Договором та передавати об'єкт оренди повністю або частково в користування іншій особі.

У разі порушення цієї умови Договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право ініціювати дострокове розірвання цього Договору в установленому порядку.

8.2. Надання майна в суборенду забороняється. 

8.3. Об'єкт оренди повинен використовуватися ОРЕНДАРЕМ тільки за цільовим призначенням, обумовленим п. 1.1 цього Договору.

8.4. Порядок участі ОРЕНДАРЯ в утриманні, ремонті і технічному обслуговуванні будівлі, у т. ч.: ремонті покрівлі, фасаду будинку, інженерного обладнання внутрішньобудинкових систем і зовнішніх інженерних мереж; вивіз сміття; благоустрої та санітарному утриманні прибудинкової території визначається окремим договором, який укладається з експлуатуючою організацією.

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє з "___" ____________ 20_ року до "___" ____________ 20_ року.                                               Договір укладено на 2 роки 11 місяців.

9.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються в письмовій формі і вступають в силу з моменту підписання їх Сторонами.

9.3 Одностороння відмова від Договору не допускається.

9.4 Договір припиняється в разі:

- невиконання істотних умов договору або порушення його;

- закінчення строку, на який його було укладено;

- банкрутства або смерті ОРЕНДАРЯ;

- загибелі об'єкта оренди.

9.5. Договір може бути розірвано за погодженням Сторін.

9.6. На вимогу однієї із Сторін Договір може бути достроково розірвано за рішенням суду, господарського суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

9.7. Цей Договір складений у двох примірниках: по одному примірнику для ОРЕНДОДАВЦЯ та ОРЕНДАРЯ. Кожний із примірників має однакову юридичну силу.

 

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

              БАЛАНСОУТРИМУВАЧ                                        ОРЕНДАР

ДОРОШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                            _____________________

56570 Миколаївська область,                                                         _____________________

Вознесенський район,                                                                     _____________________

село Дорошівка, вул. Миру, 65                                                       ____________________     

р/р ________________________                                                     р/р __________________   

УДКСУ у Вознесенському районі                                                 _____________________

МФО  ______,  ЄДРПОУ  ________                                              _____________________  

 

              

ПІДПИСИ СТОРІН:

 

_____________  О.А. Ігнатов                                                         ___________________ 

м.п.                                                                                                                    м.п.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних