Дорошівська сільська територіальна громада
Вознесенський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма  «Молодь Вознесенщини» на 2018-2020 роки.

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        рішенням Дорошівської сільської ради

                                                                        від 29 березня 2018 року № 4

 

Програма

 «Молодь Вознесенщини» на 2018-2020 роки.

                                                                                                          

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства,  носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного прогресу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення. Отже, існує потреба у впровадженні більш прагматичної та обґрунтованої політики у молодіжній сфері, що означає підготовку молоді як суспільно активних громадян, здатних до життя у самоорганізованій громаді та суспільстві.

Для розв’язання зазначених проблем необхідно провести системний аналіз можливостей та потреб молоді.

Вищезазначене обумовлює необхідність прийняття районної Програми «Молодь Вознесенщини» на 2018-2020 роки.

Програму розроблено відповідно до Указу Президента України від                  13 жовтня 2015 року №580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №1018 «Про схвалення Концепції Державної  соціальної програми «Молодь України» на 2016 – 2020 роки», рішення Миколаївської обласної ради №9 від 11 вересня 2016 року «Про затвердження обласної   Програми  «Молодь  Миколаївщини»  на  2016 – 2020 роки».

 

Розділ  2. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

          Основними пріоритетами  у сфері підтримки молоді є:

громадянськість і патріотизм;

здоровий та безпечний спосіб життя;

розвиток неформальної освіти;

зайнятість молоді;

партнерська підтримка молоді з числа внутрішньо переміщених осіб.

Розділ 3. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Об’єктивними причинами виникнення зазначених проблем є:

відносно низький рівень соціально-економічного розвитку та обмежені матеріальні ресурси країни; негативний вплив на суспільство сили інерційного розвитку, пов’язаного із застарілими методами адміністративно-командного управління, тоталітарною культурою та ідеологією;

нерозвиненість інститутів громадянського суспільства, відсутність механізмів залучення молоді і творчого запозичення позитивного зарубіжного досвіду та узгодження національної молодіжної політики з молодіжною політикою Європейського Союзу.

Суб’єктивними причинами є:

незадовільний рівень дотримання законодавства внаслідок низької політичної та правової культури суспільства;

слабка координація і взаємодія органів державної влади, місцевого самоврядування та громадського сектору у сфері формування і реалізації молодіжної політики;

відсутність повноцінного механізму формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, налагодження зв’язку між управлінськими структурами і молодіжним середовищем;

низький рівень поінформованості молоді про державну політику в молодіжній сфері.

Проблеми, які потребують розв’язання:

несистемний характер формування у молодих людей громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості;

відсутність у молоді мотивів та навичок до самостійного отримання знань;

низький рівень зайнятості молоді на ринку праці за обраною професією та практичних умінь і навичок молодих спеціалістів;

повільні темпи розвитку молодіжного підприємництва;

недостатнє використання інноваційного потенціалу молоді;

низька якість загальної середньої освіти молоді, недостатнє використання потенціалу неформальної освіти з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці; 

високий рівень захворюваності та смертності молоді, слабка мотивація до дотримання молодими людьми здорового і безпечного способу життя, недостатній рівень знань та навичок молоді у галузі безпеки життєдіяльності;

відсутність сталої тенденції до зниження рівня злочинності у молодіжному середовищі, насильства та системної роботи у сфері їх профілактики;

низький рівень забезпечення молодих сімей власним та соціальним житлом, у тому числі молодих сімей, що мають у своєму складі учасників бойових дій, інвалідів війни, а також молодих сімей, один із членів якої загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини;

відсутність ефективного механізму формування та реалізації молодіжної політики на засадах громадянського суспільства, нерозвиненість низової ланки в системі координації молодіжних процесів;

низький рівень організації та культури молодіжного дозвілля;

слабка інтегрованість української молоді у європейське та світове молодіжне співтовариство.

Отже, існує потреба у впровадженні більш прагматичної політики у молодіжній сфері, означає підготовку молоді як суспільно активних громадян, здатних до життя у самоорганізованій громаді та суспільстві.

Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на п’яти пріоритетних напрямах, зокрема:

Пріоритет 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання – здійснення державних і громадських заходів, спрямованих на відродження національно-патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості та активної життєвої позиції молоді.  

Пріоритет планується реалізувати за такими напрямами:

"Молодь у злагоді із законом". Мета: посилення профілактики правопорушень у процесі  підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді.

"Патріот". Мета: формування патріотичної свідомості молоді, зокрема, в сім’ї, навчальних закладах, у молодіжному середовищі шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності; залучення молоді до суспільно значущої діяльності; створення осередків національно-патріотичного виховання та допризовної  військової підготовки.

 "Охорона навколишнього природного середовища". Мета: формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища.

"Активна громадянська позиція молоді". Мета: надання всебічної підтримки  діяльності молодіжної колегії при облдержадміністрації, інститутів громадянського суспільства, проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова  підтримка.

Пріоритет 2. Здоровий та безпечний спосіб життя молоді – здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді.

Пріоритет планується реалізувати за такими напрямами:

"У здоровому тілі – здоровий дух". Мета: підвищення фізичного, духовного і соціального рівня здоров’я молоді шляхом  широкого впровадження у суспільстві системи фізичної культури і спорту, здорового і безпечного способу життя, розбудови мережі трудових, військово-спортивних, оздоровчих та інших центрів, таборів для дітей і молоді;

"У гармонії з собою і світом". Мета: сприяння зміцненню психічного здоров’я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім’ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності.

Пріоритет 3. Розвиток неформальної освіти – формування у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, органів державної влади та місцевого самоврядування цілісної системи неформальної освіти молоді задля сприяння громадському діалогу та створення додаткових умов для розвитку і самореалізації особистості.

Основним завданням неформальної освіти є набуття молодими людьми знань та навичок шляхом участі у суспільно значущій громадській діяльності, застосування технологій стаціонарного та  дистанційного, у тому числі он-лайн-навчання, а  також соціальних мереж.

Пріоритет планується реалізувати за таким напрямком:

"Створення додаткових умов для розвитку неформальної освіти"  Мета: підтримка молодіжних ініціатив у розвитку професійної та самодіяльної художньої творчості, сучасної індустрії дозвілля молоді.

 

Пріоритет 4. Зайнятість молоді – створення умов та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді у процесі співпраці вітчизняних і міжнародних громадських об’єднань, роботодавців, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Пріоритет планується реалізувати за  такими напрямами:

"Профорієнтація". Мета – спрямування професійних інтересів молоді за формулою: "інформування-навчання-тестування-залучення";

"Молодіжне підприємництво". Мета: сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі;

"Волонтер". Мета – участь в роботі обласної новоствореної асоціації волонтерства як форми залучення молоді до суспільно значущої діяльності, способу неформальної освіти і вторинної зайнятості.

Пріоритет 5. Партнерська підтримка молоді з числа внутрішньо переміщених осіб  –здійснення громадських заходів, спрямованих на  інформаційну, консультативну, організаційну та іншу підтримку молоді з числа вимушених мігрантів. Сприяння соціальній адаптації молоді з числа тимчасових переселенців (освітній, трудовій, громадсько-політичній, дозвільній).

 

Розділ 5. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

У розробленні механізмів реалізації державної молодіжної політики головною є модель активної співпраці місцевих органів виконавчої влади, комунальних установ і закладів, громадських організацій та соціально активної молоді.

Основна частина завдань Програми здійснюватиметься шляхом впровадження заходів відповідно до плану реалізації Програми.

Виконання завдань, передбачених Програмою, покладено на відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчі органи місцевих  рад.

Головним координатором реалізації заходів Програми є відділ культури, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації.

 

Розділ 6. ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ  ПРОГРАМИ

Виконання Програми забезпечить:

піднесення громадянської свідомості та патріотизму молоді України шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної роботи, організації в регіонах країни військово-спортивних молодіжних осередків, дитячих та молодіжних рухів, діяльності молодіжних працівників та волонтерів;

 

підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот внаслідок формування інституцій та осередків громадянського суспільства: волонтерства, структур молодіжних працівників, багатофункціональних молодіжних центрів.;

широке залучення дітей та молоді до здорового і  безпечного способу життя;

формування системи неформальної освіти та залучення до неї молоді;

прискорення розвитку молодіжного підприємництва шляхом формування підприємницьких навичок молоді;

підвищення рівня самоорганізації і самоврядування молодіжних спільнот внаслідок формування інституцій та осередків громадянського суспільства;

зниження рівня правопорушень серед молоді внаслідок активізації правової освіти та залучення молоді до суспільно значущої громадської діяльності;

інтеграцію української молоді в європейські та світові молодіжні структури.

У разі необхідності здійснюватиметься перегляд запланованої діяльності, пошук та впровадження більш ефективних способів розв’язання  проблем.

 

Розділ 7. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів районного бюджету у межах загальних асигнувань, та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Паспорт Програми наведено у додатку 1.

Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює відділ організаційно-кадрової роботи та правового забезпечення.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних